Den Hellige Ånds hensikt

Hva er den Hellige Ånds oppgave i verden?

Joel 3:1 «Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød»

I motsetning til i den gamle pakt, hvor det kun var utvalgte profeter, konger og dommere som hadde Hans Ånd over seg, lover Gud i dette verset at Ånden skal utøses over alle Hans barn – noe som ble oppfylt fra og med åndsutgytelsen på Pinsefestens dag. Det var bare de som hadde anerkjent Jesus/var Hans disipler som fikk DHÅ ved denne hendelsen.
Da den Hellige Ånd falt over disiplene for første gang sa Peter: «Men dette er det som er sagt ved profeten Joel». (Ap.gj. kap 2)

Ap.gj. 2:37-38: «Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?». Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave».
Som vi leser i bibelverset ovenfor, kreves det omvendelse før man kan få Den Hellige Ånd.

Denne åndsutgytelsen etter at Jesus ble tatt opp til himmelen var altså OPPFYLLELSEN AV JOELS PROFETI. Siden har Den Hellige Ånds fylde vært tilgjengelig for alle som blir født på nytt. Likevel taler mange forkynnere i dag som om denne åndsutgytelsen enda ikke har skjedd! De lover og lover at det skal komme en stor åndsutgytelse over alt kjød! Det er virkelig god grunn til å spørre seg hvorfor de lover noe som allerede er gitt! Står vi med hendene fulle av mat og ber om brød?

Mens Jesus var fysisk til stede på jorden, kunne han bare være ett sted av gangen. Jesus sa til sine disipler før han dro: «Og jeg vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate der farløse, JEG kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg I dere». (Joh. 14:16-17)

«Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han OVERBEVISE VERDEN OM SYND og OM RETTFERDIGHET og OM DOM" (Joh.16:7-8)
(Kan vi lese mellom linjene her at vi skal få latterkramper, gå i transe, miste kontroll over oss selv, ramle i gulvet osv? Nei!)

Den Hellige Ånd skal herliggjøre Jesus for den troende. "Han SKAL HERLIGGJØRE MEG, for han skal ta av mitt og FORKYNNE det for dere" (Joh. 16:14). En god prøve på om det vi ser er en frukt av Den Hellige Ånd er derfor å stille følgende spørsmål: Blir Jesus herliggjort ved dette? Gjør dette Jesus attraktiv for mennesker, eller gjør det hans hellige navn til latter? 
I denne forbindelse er det verdt å merke seg at Den Hellige Ånd aldri herliggjør seg selv. Det er grunn til å være på vakt dersom man merker at Ånden får større fokus enn Kristus. 

En annen viktig hensikt med å bli fylt av ånden er at: Vi skal FÅ KRAFT TIL Å VÆRE VITNER OM JESUS. (Ap.gj. 1:8). Uten å være åndsfylt blir vi ofte feige og fulle av menneskefrykt.

Ap.gj. 10:36-44 forteller at Den Hellige Ånd falt over en forsamling som hørte ham FORKYNNE ORDET om hvem Jesus her.

Den som er født på nytt har Guds Ånd. DHÅ tar likevel ikke over kontrollen i et menneske. Åndens gaver formidles i et samarbeid mellom oss som mennesker og Den Ånd vi har fått. Vi kan være lydige eller ulydige i å bringe fram det han minner oss om. Profeters Ånder er profeter lydige (1. Kor. 14:32).

Urene ånder derimot, kan ta over kontrollen av et menneske. Derfor skal vi være forsiktige med hvem vi lar legge hendene på oss.

Noen har omtalt de underlige, ukontrollerte manifestasjonene mange søker som «åndens frukt». Dette er feil! Bibelen sier klart hva som er Åndens frukt:
«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet» (Gal. 5: 22-23).
«For Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og SINDIGHETENS Ånd. (2. Tim.1:7)

 

Oppsummering av hva Jesus lærte om hensikten med den Hellige Ånds gjerning:

  1. Herliggjøre Jesus (Joh. 16;14).
  2. Talsmannen og Sannhetens Ånd, som minner oss om alt Jesus har sagt (Joh. 14;26, 1. Kor. 2;13, Joh. 15;26, Joh. 16;7,          Joh. 16;13 og 15, 1. Kor. 2;10-16)
  3. Overbevise verden om synd, rettferdighet og dom (Joh. 16;8)
  4. Virke et nytt liv i Kristus (Joh. 3;6, Rom. 8;1-11 og 14-15)
  5. Gi kraft til å være vitner (Ap.gj. 1;8, 1. Kor. 2;4-5)
  6. Virke åndelig frukt i den troende (Gal. 5;22-23, 2. Tim. 1;7, Rom. 7;6)    «Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. … Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.» (Joh. 3,3-6)